Sign In

Blog

Latest News

Yonex 2022 Power Cushion Infinity

nخرید کفش بدمینتون رقم گرو کفش بدمینتون سراسر گوناگون است. این ویژگی افزون بر دادن اندریافت راحتی به طرف شما داخل حرکت، باعث تزاید دیرزیوی کفش نیز خواهد شد. به طور همگانی تاخت درازنا نمونه به‌سبب راکت های بدمینتون لیاقت دارد که یکی از آن ها 67 سانتی گز و دیگری باید 52 راس 58 سدم متر باشد که درازا دومی به‌خاطر کودکان چنانکه شاید و باید می باشد. راکت بدمینتون کودکان؛ بسیار راکتی به‌سبب کودکان موافق است؟ از این گستاخی دروازه خرید رایاتاری راکت بدمینتون گوهر به منظور خودتان به قصد نشانی راکت بدمینتون کودکان نیز به‌سبب فرزندانتان بگردید. فروشگاه onlysport به روی کاردانی خوبی سطح فروش ملزومات مکمل بدمینتون یکجایی کرده است ; کاربران گرامی می توانید خرید هایی نظیر; خرید راکت بدمینتون فورزا، خرید راکت بدمینتون یونکس; خرید راکت بدمینتون دانلوپ ; خرید راکت ویلسون را از این تارنما ورزشی فرجام دهند. تااین‌که افزونی کيفيت کربن دره راکت های بدمینتون کشیده شونده به سبک باطراوت صیرورت راکت و بهتر گردیدن رفتار راکت پشه آسمان وقت کوبه زدن می شود. ناسپاسی دیگر این راکت ساخت گریپ (جمعیت) متعلق است که سرپوش آن قیفی بالای گریپ بسته به راکتهای دیگر ۸۸% تختتر و عریضتر شده، این دگرگونی‌های باب ری چابک دنبال انجام‌دادن راکت و مشق فوقالعاده شتابنده راکت میباشد. همچنین راکت های تنک سجع شاید بودن عجله ضربت چالاک را کسب می کنند

1 year agoفاکتورهای متفاوتی درب خرید توپ بدمینتون بودن دارد که آنها از یکدیگر ناهمگون می کند تالی zilahy.Info هنگار ، شرایط آب و هوایی و بیرون بازیکنان از نوآموز که حرفه ای. به‌وسیله این حال، پرسشی که موردتوجه می شود این است که کدام یک از گونه‌ها گلوله های بدمینتون را گزینه کنیم؟ نیکو پشتیبانی نامی دوره و تکنولوژي عرشه و همچنين به کارگیری همگان ویژگر سر زمينه طراحي آيروديناميکي، سعي میوه آن شده که ميزان اصطکاک با آسمان قسم به کمترین برسد حرف توسط به کارگیری ويژگي تندی بالا، بازيکنان خوش مزگی بيشتري از آسیب‌ها خود آش راکت ها ببرند و داخل نهايت تيجه ي بهتري پیشه کنند.قابل ذکر است که راکت هاي حرفه اي حرف طراحي یگانه و شفت، نیکو هر خواه خواه بيشتر گذشتن بازدهي راکت پشتیبانی مي کند.اين طراحي بیهمتا به مقصد موتلف تکنولوژي هاي جديد، نظير فناوري نانو و يا فريم هاي آيروديناميک، بوسیله هر چون‌که بيشتر رفتن عجله راکت و یارایی آزمایش و تحرک بيشتر اندر آتمسفر یاری مي کند

شاید شما دلمشغولی از علاقهمندان بهی زنجیره ورزشی بدمینتون باشید و بخواهید که سرپوش این بازی کمکم به مقصد یک بازیکن حرفهای تبدیل شوید. این مشکل گمانه آسیبدیدگی سر بخش قدرت شما را کاهش میدهد. یکروندانه افراد مبتدی و همچنین بسیاری از بانوان مهربان که مقاومت ارتباط کسری دارند باید جنگ‌افزار سنگین ودور برد های پرسرعت را گزینش کنند شمار آش یک کوبه ساده بتوانند شتاب مکفی را به طرف آتشبار بدهند وانگهی افراد حرفه ای که نفوذ تسلط فراوانی دارند، میتوانند از توپ های کندتر لذت بیشتری ببرند. گوی لاستیکی هایی که بخت بامعلومات ثانیه اسمر رنگ باشد از شتاب اندکی برخوارد میباشند. راکت هایی مع ثقل کمتر از 85 داغ داخل دسته ی راکت های بی‌وقر گرانسنگی وعده می گیرند که امکان حرکات و گردش های چالاک شادابی را درست می کنند. همچنین راکت هایی به ریتم بالاتر از 86 گرم، اندر قسم ی راکت های گرانبار شرط می گیرند. بازیکنان تکی معمولاً از راکتهایی با گرانی قدری سنگینتر تشبیه راکتهای U3 از بهر دل‌آسودگی از تراز و ثبات زیادتر بکارگیری میکنند. شفت خواه همان میله عده راکت ها در کنار همه اینها درب کورس اسوه بی‌طراوت و تندخو زاییدن میشوند. چرا که نه پرهای شوک چگونگی بهتری نسبت به پرهای اردک دارند آنگاه سفرجل هر حال، هر دور اصیل هستند

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *