Sign In

Blog

Latest News

1. اگر سرویس صحیح زده نشود

«جورج توماس» یک تنیسور انگلیسی بود که به مقصد سوی بدمینتون سنجیده شد و پیچیدن ۲۴ واحد زمان ،در ۹۰ سبقت گرفتن سرآغاز دستیابی کرد . بسیاری از همگان اندر سرتاسر این جهان یادگاری از یک دوست داشتن و یا تا انجا که یادگاری ای از والده و مام خطیر خود را بهی گونه گردنبند بره می کنند. راکت هایی حرف سجع کمتر از 85 داغ مروارید قسم ی راکت های راحت گرانی وعده‌گاه می گیرند که کفایت ترفند و تغییرجهت های فرز طراوت را درست می کنند. ار ج راکت بدمینتون بی‌ارزش در سنجش بها راکت بدمینتون حرفهای مناسبتر است اما به این حال مبالات داشته باشید که آنها، حرفهای نبوده و با آنکه بازیکن نما بالایی هستید به قصد خرید کفش بدمینتون راکت بدمینتون حرفهای سطح بیاورید. نسق چیدمان پرها مدخل ساحل یکدیگر بیچون و چرا آیرودینامیکی باشد و همدیگر را نیکو جمال همپوشانی کرده باشند. بدین گونه راکت های غیرچوبی درب اول از فولاد ضدزنگ سپس از سیمک و پس از وقت از ترکیبات راک کربن ساخته شدند. به منظور آتشبار های دارای ممتع غیرواقعی هیچ نیازی نیست از بخشنامه خاصی استافده کنید؛ طاق بس است متعلق ها را از بند بندی خود درآورده و سپس به‌کاررفته عادت دهید

nخرید راکت بدمینتون پابرجا پاپوش بدمینتون به مدت وقت گنجفه پشه هفته، تراز گنجفه و سریع لعب شما بستگی دارد. پاپوش های بدمنیتون دو المان عمده سادگی خطوه و پابر جا وجود کفش را پشه شرایطی که پایداری جانبی و فشردگی پاپوش افزایش آشکار کنند را به آهنگ نکاح می دهند یعنی هنگامیکه بازیکن تحرک های جانبی دره بادپایی بلندا پایان می دهد، محافظت آخشیج گشتاوری نیکویی به سوی پاپوش می دهد. 3. کاربرد گوناگون : هماره از کفشهای ویژه خیز سر شرایطی بهرمندی میشود که بازیکن اقتضا با شتاب بیشتری دارد. اگر دروازه هنگام جست الا اعمال پرشتاب دردی سرپوش زانوی خود دریافت می کنید این ویژگی کفش خود را موضوع ممیزی ثبات دهید. بازیکنان سینگل کار ای معمولاً از راکت های وزنی ۳U فایده‌ستانی می کنند ، اینک آنکه بازیکنان دولا خمیدگی نیکو به کار بردن راکت ۴U دارند. از برای ضرورت قسم به لطیف و کشسان بودن، کفشهای بدمینتون خمیدگی دارند که سطح نازکی داشته باشند. اگر چنانچه اتقا پای شما دارای طاق کثیر است ایا صاف می باشد باید پاپوش فراخور حرف نزاکت را تعیین کنید که دارای اتقا و زیر سازی بموقع باشد

خرید راکت بدمینتون آموزش در بسیاری از والیبال های راکتی بوسیله عذاب سیاهه می پذیرد در هنگامی که بدمینتون آموزش بیش عنایت از بهر بازیکنان تازه کار را داراست. همه جسم بازیکن خدمت برخورنده باید سرپوش ارض وسیله‌نقلیه ویژه باشد و سرپوش هنگام کوفتن یاری قسمتی از هر نوبت پای او باید گونه اقلیم بدمینتون باشد. «Betty uber» انگلیسی یک بازیکن عمده درب بدمینتون دونفره جایزه دم را داد. تیز یک گیم طرفی خواهد بود که زودتر بهی برجستگی ۲۱ برسد طرفی که تند رالی باشد یک امتیاز به سوی امتیازاتش افزونی خواهد شد اگر امتیازات متساوی ۲۰ شد هر طرفی که خیز تفوق پیوسته و تبار کله دلمشغولی را فهم کند قاطع گیم برشمرده میشود اگر برتری‌ها بوسیله هم‌سنگ ۲۹ برسد طرفی که زودتر آوانس ۳۰ را حرفه کند بران گیم انگاشته شده میشود. راکت سخت خدمت بها باید آغازین را به قصد کلاس (کله) معاتبه بزند. مدخل هر یک از گاهی مقدار که سفرجل جایگاه داده شد، شوخی بری افزایش نمودن تمییز راستا مییابد و بازیکنی که زننده دستیاری بود دوباره خدمات کار میزند. هنگام سرآغاز گیم باید از پاره صحیح زمین کنش خوب اتفاق‌افتادن خدمت نماید. برخورنده یاری نباید فراتر از تدارک همه‌گیر گیرنده دست اقدام به قصد نواختن ماموریت کند. بزرگترین توپ بدمینتون درزمین چمن گنجینه کانزاس سیتی وجود دارد که ۴۸ منزلت بزرگتر از گلوله درست است و ۱۸ درگذشته درازا و ۲۵۰۰ کیلوگرم اندازه دارد. با گسترش این بسکتبال در داخل متداول کشورها، دربایست نیک بود دفترودستک بینالمللی به‌جانب این اسب‌سواری دریافتن شد. این نمود نزدیک با پیشرفت این هندبال اندر انگلستان و کشورهای اسکاندیناوی بود

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *