Sign In

Blog

Latest News

کفش بدمینتون مدل Li-Ning AYTM005-1Men,s Badminton Shoes [BLUE] AYTM005-1

خرید کفش بدمینتون راکت بدمینتون با توجه به محبوبیت بازی بدمینتون داخل سراسر دنیا، برندها و پولدار های متعددی سر ساخته ساز و برگ بدمینتون و به خصوص راکت بدمینتون تکاپو دارند. بازیکنان سینگل پیشه ای معمولاً از راکت های وزنی ۳U سود بردن می کنند ، در حالی که بازیکنان دوبل گرایش به قصد به کار بردن راکت ۴U دارند. در حالی که بازیکنان نوبت نفره از راکتهای U4 که ارزش کمتری دارند، به‌طرف سرعت بیشتر بکار بستن میکنند، که سوگند به آنها شدنی میدهد در برابر حریفان خود سریعتر واکنش مدال دهند. بالا بخشی از راکت است که زههای راکت بدمینتون را تو خود نگه میدارد. اگرچه پاپوش بدمینتون یونکس ایا بقیه نام نما ها قصد برای گونه‌ای پاپوش سالنی انگاشته شده می شود آنگاه با توجه به ویژگی های باب امید هر ورزشی کفش ها نقشه‌کشی های خالص تازگی خواهند داشت. سرپوش بدمینتون چیزی سوگند به عنوان تایم اوت بودش ندارد و فقط بازیکن میتواند با اجازه داور آب بخورد ایا حوله بگیرد. مع این امروز اگر داخل ابتدای جاده هستید و از همان شروع نمیخواهید یک راکت بدمینتون حرفهای فراهم کنید، بهی شما اراده میکنیم از راکت بدمینتون مرسوم زیاد و رتبه فوق فایده‌ستانی کنید

فراموش نکنید بدمینتون یک تفریح های رگه ورزشی است که پیوسته عضلات تبانی درب آن تحت فشار است و سوگند به همین باعث همواره کوشش کردن کنید با دنبال خرید محصولاتی باشید که از وزنی درخور توسط سنجش یارا شما بهره‌ور باشند. When the quantities and sizes shown here are sold out, this item will no longer be available again. نهاد هیکل: در این خصوص توصیه می کنیم زنجیره قسم به جزء قبل درون همین نکته بزنید همانند به طرف نیکی هشیار شوید که چقدر گهر راکت هایی چنانکه شاید و باید بهره‌گیری به‌طرف بدمینتون بازهای مبتدی، نیمچه حرفه ای و همچنین شگرد ای می باشد. این سوژه در خصوص گرانی یک راکت نیز کاملاً راستی ودرستی میکند؛ چم اگر نوگام هستید باید نخستینگی را قسم به ساختن راکتهای همراه ثقل افزون‌تر بدهید و چنانچه پشه قبضه مدعیان این رشته ورزشی میباشید، از محصولاتی رقیق گرانی که از هنگ نرمش پذیری بالاتری برخوردارند، بهره‌وری نمایید. اگر چنانچه بازیکن جلو یک کردار نکوهیده و سوا ورزشی اصرار ورزد و کارت سرخ بگیرد و تازه وقت پیشه را انتها دهد داور، سرداور همآورد را جایگاه میکند و سرداور با برگی مشکی طرفه‌العین بازیکن را تبعید میکند

بیشتر راکتهایی که دارای قسم های بلندتری هستند به‌علت افراد نوآموز و تازهکار ارزان هستند و راکتهای دارای دستههای کوتاه‌قد ملوث به فرنود افزایش پهنه بازرسی زنش‌ها برای بازیکنان حرفهای بهتر است. خطوط گل بدمینتون باید برای بساطت ارزش تمییز باشند و بهتر است با حیله سپید های پژمرده بلند شود. سجع راکت را معمولا حرف پیشه‌ها “U” بروز میدهند. معمولاً از پولاد آماده می شوند که قیمت معقول تری دارند و بااین همه از گرانسنگی بالاتری نیز منتفع می باشند. راکتهای تخم مرغی شکل، مرکز ثقل چهره بوسیله پایینی دارند و نکته تاثیرگذار آنها کوچکتر میباشد، از این روی یکجایی و ژرف بیشتری را از سوی بازیکن میطلبند. فریم بیضیشکل: سرپوش این فریم، گرانیگاه برای نشان پایین رسم داشته و تراز هنایا متعلق کوچکتر و متمرکزتر است. افزون بر آن نفس زور کمتری را به قصد کول و بند دست ارتباط اندریافتن کنید. پشه شرایط برابر، راکت به گرانی بالاتر دارای کوبه قدرتمندتر و ترابرد صدمه کمتر است، به هر روی راکت سبکتر را میتوان تیزتر کوچ دادن و آسانی و سازش بیشتری مع شما خواهد داشت

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *