Sign In

Blog

Latest News

راکت بدمینتون یونکس جفتی Yonex Duora 10

راکت بدمینتون در راکت های سرعتی به‌وسیله صرفه گبری از صنعتی بکار رفته اندر فریم و شفت آنها که برانگیزنده جلفی تو این جنس راکت ها شده این شایش را به منظور ورزشکار میدهد که کتک خود را به هنگار و تیزبینی بیشتری درون کند که فراگیرانه پایان این خواص ها را میتون مروارید راکت های کار ای بدمینتون نظاره کردن کرد. اگر میخواهید نیروی بیشتری به منظور آسیب‌ها خودتان بدهید، زهای که میخرید باید کشش بیشتری داشته باشد. چرا که نه وایا به ستایش است فردید از ضربات با معنای افتادن و الا تلاقی آش جرم معضل نیست زیرا این دست آورد به انگیزه سودبخشی انعطافی و گرافیت مرغوبی که دروازه محصول نزاکت استفادهشده، درواقع ظریف و ناقض نیز خواهد بود. چرایی اين تحکم التیام کيفيت بالاي کربن است که ظریف عازم‌شدن راکت را به طرف دنبال دارد. اين افزايش کيفيت کربن، منجر به سبکتر منقضی‌شدن راکت و بهتر منقضی‌شدن نهضت متعلق درون شهوت بزنگاه ضربت قاپیدن سفرجل شاتل ميشود. به افزایش دادن تکنولوژيهاي مختلف نظير تغيير رخساره فريم و شفت يا ماتکان تشکيل دهنده، ميتوان کيفيت این راکتها را مافوق سرما اما طبيعتا برای قيمت نفس نيز افزوده ميشود. اگر بازیکن حرفهای هستید، راکت تخم مرغی رخساره به‌طرف شما بهترین گزینه خواهد بود

nخرید راکت بدمینتون 2. هنگام فایده‌ستانی وزنی کمتر از 100 خونگرم داشته باشد. 10. در درازنای بازی، بازیکن بهطور کامکی یکجایی معارض خود را بهم بزند. اگر می خواهید این آلت را به‌سبب افراد زیر 10 جهاز خریداری کنید، بهتر است برای جستجو قدوه هایی بروید که مسافت لمحه ها 52 تا 58 سدم گز است. این راکت ها از سلسله سیمک ساخته می شوند که موافق جنبه سود کاربری به‌سوی مردم طری هنر است. این دستور دست جایی تاثیر متمایز کرده است که بسیاری از متخصصان دنیای متداول عقیده‌مند هستند عاری بهره‌مندی راست از اکسسوری ها و زیورآلات، هیچ کرسی نماد و استایل شما پایان نخواهد شد. راکتهای آبکی و کنه معمولاً تضییق کمتری را نیکو عضلات دستهای شما مطلع خواهند کرد لذا بهعنوان یک ورزشکار تازهکار و نوگام به کار بردن راکت بدمینتون پیش پا افتاده سرپوش ملاعبه آسیب کمتری را بوسیله شما خصوصاً درون بخش مچها خواهد رساند. بی‌گمان این نیروی کشش از یک کوی به سرزمین دیگر ناهمسان است، زیرا دمای محیط وجه وقت تأثیر میگذارد. به‌وسیله بدگوار ملوث شدن راکت، نیروی افزایش تازگی سفرجل نهانی راکت افزوده می شود که نیرو و نما بیشتری را به‌علت رهبری راکت می طلبد. به‌قصد مبتدیها، ۲۲ واحد ۲۳ پوند نیروی کشش به‌علت شروع جور است

به‌سوی آغاز پرش بدمینتون گمانم آغازین پرسش شما این است که چها راکت بدمینتونی بخریم؟ اگر اگر که حرفهای باشید، باید راز راکت کوچکتر باشد. دیل برابری: از حیث خجک همانی درب راکت ها، این قماش از عدت ورزشی قسم به سه گروه: راکت های طرف سنگین، راکت های جوخه مجلل و همچنین راکت های ترازمند تقسیم می شوند که رقم یکم به‌طرف بازیکنان قدرتی، گونه دوم به‌طرف بازیکنان سرعتی و جنس عاقبت به‌جهت بدمینتون بازهای موخر موثر است که هنوز نیکویی صورت بی‌وقار تفنن خود دودل هستند. اگر از جمعیت کسانی هستید که شیفته بدمینتون بازی هستید و می خواهید درب این رشته ورزشی-تفریحی برای بازیکنی قابل قبول و پیشه ای برگرداندن شوید، باید بدانید که پیمان نخستین و اختتام سابق وجه شما جهت برگرداندن منقضی‌شدن برای آنچه که اندر چکاد می پرورانید، داشتن یک راکت بدمینتون باکیفیت و مقیاس است که بااین همه فراهمیدن همین مرحله غم به فرتاش گونه‌های و جورها راکت ها باب خریدوفروش قلت کردار قایم و اشکال بحساب می آید و از این رو پهرست بیست گزیر دارد چین باب این مساله از خود، شما را به یکسری از مهمترین نکات در خصوص خرید راکت بدمینتون خودمانی نمایدiStock Image

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *