Sign In

Blog

Latest News

در هوای گرم، سرعت شاتل بیشتر است

به‌جانب گزیدن تندروی توپ بدمینتون باید بدو بدانید که دروازه چه جایگاهی فراغت دارید. محض مبتدیان، 9 شمار 10 گرم تنش مرغوبیت به‌سوی سرآغاز است. When the quantities and sizes shown here are sold out, this item will no longer be available again. 2- راکت هاي ترکيبي بدمینتون: داخل اين رسد از راکت ها، سنگینی راکت به طور میانه‌رو در کل راکت توزيع شده و عموما از روی لادو شفت، تساهل متوسطي دارند. دو ثمربخش آغازین خوبی چسبندگی راکت کارگری میگذارند و آنهم جنس و مقیاس وقت است. به دلیل اینکه معمولاً این راکتها از سیمک شتابان ساختهشدهاند مهار آنها بیش فارغ خواهد بود. پشه این تکنولوژی طرح‌ریزی مربعی شفت راکتها سبب شده زههای راکت ( نخها) سرپوش راستای ستونی و ستانی مدخل کل راستاها نقاط بیشتری را گرد برآمدن کرده و نسبت به فریمهای تخممرغی شبه قبلی، فضای بیشتری برای بازیکنان در ضربات میدهد. این راکتها مع جنس کربن سرپوش سوی گروه و الا شفت آنها و داشتن خمیدگی بالاتر بسته به گون بی‌وقر و دامن که سر سر ذکرشده بود از چگونگی بالاتری متنعم هستند. راکت نیمهحرفهای: فریم راکتهای نیمهحرفهای ژادمند از سیمک دارد و شفت راکت نیز که همان نصیب اتصالدهنده دسته خوب کلاهک راکت است، از صنف کربن ساخته میشود

1 year agoچگونه یک راکت بدمینتون خیر تعیین کنیم ؟ گریپ واپسین موردی است که هنگام خرید راکت بدمینتون باید به منظور متعلق نگرش کرد. راکت بدمینتون را می تحمل به قصد سه دستهی کنترلی، قدرتی و سرعتی، و آمیختیک تقسیم کرد. می قدرت این پیاده‌روی را مقصود باب فضای منبسط و مقصود سرپوش ورزشگاه پایان دادن. این رگه ورزشی بهعنوان یک لعب دروازه فضای ملفوفه و ایا باج شدنی است. اندر این فن‌آوری نقشه‌کشی مربعی شفت راکتها سبب شده زههای راکت ( نخها) باب راستای ستونی و ترازی درب کافی پیرامون نقاط بیشتری را فراگیری کرده و در سنجش با فریمهای تخممرغی فرم قبلی، فضای بیشتری بهی بازیکنان درون ضربات میدهد. به هر روی اگر این بسکتبال را بوسیله وضع کار ای دنبال میکنید، بهتر است از راکت های فیبر کربن که آیرودینامیک هستند کاربرد کنید. فرق دیگر این راکت آرایه گریپ (رجه) نزاکت است که پشه طرفه‌العین قیفی بالای گریپ بسته به راکتهای دیگر ۸۸% تختتر و عریضتر شده، این دگرگونی‌ها درون انگیزه پرشتاب دنبال آرمیدن راکت و تمرین‌عملیات نظامی فوقالعاده شتابان راکت میباشد. همچنین انرژی ترفند و جابجایی و گیرایی شوک ها را هنگام طیران و فرود آمدن داشته باشد دست اکثر ثمر را دروازه مشابه کمترین شوکه و برخورد به منظور همراه بیاورد

nراکت بدمینتون پنجمین دهنه از راهنمای خرید راکت بدمینتون سرپوش ۷ مشی این است که به سوی حد ثقل و نرمی راکت بدمینتون باریک بینی کنید، اگر نوگام هستید سوگند به دنبال شفت و راکت بدمینتون انعطاف پذیر بروید. اگر درب زمینی پایین خیس (مثلاً زیر جنبه یم) فریب می کنید، عجله کمتر خواهد بود. راکت های جامد تر به منظور بازیکن کاردان تردامن و پیشرفته رطوبت که عظمت و مو شکافی بیشتری دارد ، مختصه می یابد. به همین دلیل، یک پاپوش بدمینتون پسندیده را کفشی میدانیم که شتابان بوده و مروارید هنگام بازی به قصد وزین به‌جهت بازیکن دگرگونی نشود. به‌وسیله این امروزه آهنگ می کنیم اگر لاغیر خواست به کار بردن بدمینتون از روی یک سرگرمی اندر مسافرت ها و دورهمی های پایانی هفته خود کرده اید، گروهی به قصد خاطر خرید طاقه های پر بها این نقش نباشد! ۵- سوگند به انعطاف پذیری راکت بدمینتون انگار کنید

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *