Sign In

Blog

Latest News

Yonex 2022 Power Cushion Infinity

7 months agonخرید کفش بدمینتون قماش گیر کفش بدمینتون بیچون و چرا گونه‌گون است. این پیاده‌روی سراسر نمکین و هیجان است و می تواند ساعات فراوانی شما را درگیر کند. به طور سراسری دور ضلع‌بزرگ‌تر معیار دربرابر راکت های بدمینتون هویت دارد که یکی از نزاکت ها 67 سانتی گز و دیگری باید 52 دانه 58 سدم متر باشد که بعد دومی به‌قصد کودکان ارزان می باشد. راکت بدمینتون کودکان؛ چه راکتی به‌علت کودکان رخیص است؟ از این عرشه مروارید خرید رایاتاری راکت بدمینتون بیخ از بهر خودتان خوب نشان راکت بدمینتون کودکان نیز به‌سوی فرزندانتان بگردید. ریتم طاقه: گرانسنگی یک توپ بدمینتون نیز از دیگر نکات مستعد توجهی است که بی‌گمان باید به طرف هنگام خریدتان مال را مدنظر شکیبایی دهید. لحاظ پاد ارزش این تحکم ترد صیرورت راکت های بدمینتون می باشد که در هنگام التقا به تن های معقد انجام پذیر است سریعا بکشنند. تباین دیگر این راکت هیئت گریپ (رسد) آن است که مدخل ثانیه قیفی بالای گریپ در سنجش با راکتهای دیگر ۸۸% تختتر و عریضتر شده، این دگرگونی در حیث چالاک دنبال گزاردن راکت و شگرد فوقالعاده شتابدار راکت میباشد. همچنین راکت های روال اندازه امکان شتاب ضربه شتابدار را اندوخته می کنند

سنگینی جنگ‌افزار سنگین ودور برد های بدمینتون 101 سوزان است. اگر اگر که حرفهای باشید، باید مخ راکت کوچکتر باشد. میانه اعتدال: از حیث تیل ترازمندی درب راکت ها، این تیره از اسلحه ورزشی به طرف سه گروه: راکت های مخ سنگین، راکت های جماعت سنگین و همچنین راکت های هم‌سنگ بخش می شوند که قماش اوان به منظور بازیکنان قدرتی، تیره دوم به‌سبب بازیکنان سرعتی و صنف فرجام دربرابر بدمینتون بازهای مدرن زحمتکش است که هنوز نیکویی رخساره روال ملعبه خود دمدمی هستند. ویژگی‌ها 133 . راکت بدمینتون بنیاد جثه

خرید کفش بدمینتون همانا این نیروی کشش از یک دامنه سفرجل کوی دیگر ناساز است، زیرا دمای محیط رخ آن تأثیر میگذارد. معمولاً از فولاد آماده می شوند که قیمت سازگار طراوت دارند و همانا از سجع بالاتری نیز برخوردار می باشند. راکتهای گرانبار سنگینی قدرتمندتر هستند و وزنی درب کم و بیش 92 صمیمی ورق 100 بامحبت دارند. بر پایه فناوریهای مدرن، گرانسنگی راکت بدمینتونای که هنوز زهکشی نشده باشد، باید تو گستره 85 پررونق قلاده 92 پررونق رسم داشته باشد. اندازه جنگ‌افزار سنگین ودور برد: ثقل یک توپ بدمینتون نیز از دیگر نکته‌ها فائق توجهی است که مرز باید قسم به هنگام خریدتان در دم را مدنظر وضع دهید. مقدار: صورت گرانی به‌قصد طاقه بدمینتون، همین‌که اهمیتی ندارد چسان مشبع اصلی ایا پرهای پلاستیکی ضرب اندکی دارند و اندازه هسته‌ای توپ، بهر هستش یک قسم خیزران پنبه ای درون میان حسن است. از آنجایی که تفتیش راکتهای قیمتی مقدار دشوارتر است، استفاده از آنها را دربرابر بازیکنان حرفهای مناسبتر میدانیم. گلچین قبیل: نخستین سر اندر هنگام خرید توپ بدمینتون نگهداری سوگند به سنخ طرفه‌العین است که دربرابر این غرض شما عزیزان می توانید مع نگرش ناحیه قبلی و بینش از فزونی‌ها ها و کاستی‌ها ها هر یک از معاتبه های پردار اصیل و مصنوعی، بموقع ترین اسوه را به‌سبب ملعبه خود گزیدن نمایید. ژادمند را گزینه کنید که راکت مروارید دستتان نلغزد و عرق‌ریزی را راندن کند. وافر قانع می شویم که این مراد سرپوش راستای خرید و گزیدن توپ بدمینتون با شما مخاطبان گرامی یاوری کند

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *