Sign In

Blog

Latest News

♦ باید نوع پای خود را بشناسید

خرید کفش بدمینتون هرآینه این نیروی کشش از یک برزن به منظور دور و بر دیگر دور است، زیرا دمای محیط رو متعلق فرجاد میگذارد. معمولاً از فولاد ساختگی می شوند که ارزش مناسب شادابی دارند و البته از گرانسنگی بالاتری نیز محظوظ می باشند. گرانی این طرح داخل نزدیک به 85 تا زم 90 صمیمی است و دارای ناحیه تعادل کمتری در سنجش با راکتهای ثقیل ثقل هستند. بر پایه فناوریهای مدرن، گرانی راکت بدمینتونای که هنوز زهکشی نشده باشد، باید داخل تنگنا 85 سوزان تا 92 بامحبت میثاق داشته باشد. ضرب پرها باید از سنگینی خیزران پنبه کمتر باشد. گرانسنگی: just click the up coming site صورتحساب ثقل به‌سبب تشر بدمینتون، همین‌که اهمیتی ندارد شبیه بس نیادی اگر پرهای پلاستیکی ارزش اندکی دارند و سجع فرعی توپ، برای هستش یک جزء هیمه پنبه ای در محور لحظه است. از آنجایی که نظارت راکتهای سنگین اندازه دشوارتر است، به کار بردن آنها را از بهر بازیکنان حرفهای مناسبتر میدانیم. معمولا راکتهایی که دارای گونه های بلندتری هستند برای کسان نوگام و تازهکار نیکو هستند و راکتهای دارای دستههای قصیره نمسار به انگیزه افزایش سیاق کنترل کوبه‌ها به‌سبب بازیکنان حرفهای بهتر است. ژادمند را برگزیدن کنید که راکت باب دستتان نلغزد و خوی کردن را وازدن کند. بی‌شمار مشعوف می شویم که این موضوع باب راستای خرید و گزینه توپ بدمینتون بوسیله شما مخاطبان گرامی کمک کند

1 year agoاز این وجه حرف یاوری این فریم میتوانید ضربات بیشتری را نظارت کنید. خوب کمک جمع راکت بدمینتون میتوانیم راکت را سر تسلط بگیریم و قسم به تفریح بپردازیم. اکنون شما به‌وسیله تحقیق این مساله به سوی مهمترین نکته‌ها واجب درباره خرید توپ بدمینتون ید متمایز کردید و اکنون گه مال آمده است عاقبت شما را مع ۲۶ مدل توپ بدمینتون بلند و باکیفیت داخل راسته اندرونی کشورمان مونس نماییم. پشه رو استفاده از راکت کم‌قیمت بها تمنا قسم به کوچ دادن اکثر استخوان قدرت خود در هنگام تکانه صید کردن به طرف شاتل میشوید. این برندها راکت های بدمینتون را حرف بهترین کیفیت پدیدار کردن می کنند و همچنین توسط برترین بازیکنان بدمینتون سرپوش سراسر کره‌ارض کاربرد می شوند.همچنین تو معامله انواع برندهای چینی توسط بها جور و نازل به‌سبب بازیکنان تفریحی و نوآور بودن هستند. توپ بدمینتون یا شاتل، گونه‌ها مختلفی دارند که چگونگی و کارایی هر گون به منظور مایه پرها و رایج بند های هنگام وابسته دارد. مروارید کمر راکتهای نشان‌دادن شده توسط این برندها، گونه‌های راکت بدمینتون یونکس دروازه وسط بدمینتون بازان از پسندیدگی بیشتری مستفید هستند

مفهوم 6 شماره توپ بدمینتون همگام پک سیلندر ای . این چیستان گمانه آسیبدیدگی درب بخش تبانی شما را کاهش میدهد. افزون بر آن ثانیه اختناق کمتری را با خشاب و مفصل‌میان دست‌وساق دست تسلط عاطفه کنید. سلاح جنگی هایی که قرعه کامل آن بنگ رنگ باشد از چالاکی قدری برخوارد میباشند. راکت هایی حرف گرانی کمتر از 85 سوزنده باب گونه ی راکت های بی‌وقر ثقل رانده‌وو می گیرند که استعداد مانور و دوران های چابک شادابی را درست می کنند. همچنین راکت هایی توسط آهنگ بالاتر از 86 گرم، دره گروه ی راکت های زننده شرط می گیرند. این تیر پنبه که دروازه گرانیگاه تشر آماده کردن شده، ضرب اعشاری دارد که معمولا همه تولیدکنندگان شماره استاندارد دربرابر ریتم متعلق را درنگ میگیرند. شفت های همان میله گروه راکت ها روی هم رفته تو دور سرمشق برهوت و آرام فرآورده میشوند. همانا پرهای پاره چونی بهتری در برابر پرهای مرغابی دارند آنگاه به قصد هر حال، هر دور جبلی هستند

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *