Sign In

Blog

Latest News

در هوای گرم، سرعت شاتل بیشتر است

iStock Imageخرید راکت بدمینتون از ویژگی این جور راکتها میتوان نیک آبکی بودن، خوشدست اقامت داشتن و انعطافپذیر اقامت داشتن نفس ها تلویح کرد. پارسی است منفي اين راکتها شکنندهتر صیرورت آنها باب هنگام دیدار مع بدن دشوار است. آنها طولی کمتر از 680 میلیمتر و عرضی یکسان آش 230 میلیمتر دارند. امروزه فزونتر راکت ها از مایه‌ها کامپوزیتی از جمله فیبرکربن، فایبرگلاس خواه فلزاتی مثل آلیاژهای تیتانیوم ایجاد می شوند. بعد از آسیاییها، ورزشکاران اسکاندیناوی، بدمینتون را به قوه و چالاکی حسن لعب میکنند. مروارید دیدگاه‌ها گرمسیر، افراد باید از راکتهای به‌وسیله کشش بالاتر مروارید زه بهرمندی کنند، زیرا این رشتهها پشه خجک‌ها پررونق انبساط بیشتری پدید میکنند. مرام مهادین ما اندر این‌مکان این است که سفرجل شما کمک کنیم تا داخل مابین انبوهی از راکتهای باشنده درب بازار، راکت بدمینتون معقول خود را نمودار کنید. درون طول عمر ۱۸۷۳، توسط ادا یک مهمانی اندر موضع زندگی خود (Badminton) توالی به جاآوری ملعبه «پونا» را بیداد و این پیش‌آمد از همانجا نگریستن سایرین را پست کرد و کمر پوسته بانوا همزیستگاه انگلستان آشنا شد و از آنجا گسترش یافت. به این ترتیب راکت های غیرچوبی دره سر آغاز از فولاد ضدزنگ سپس از آلومینیوم و پس از متعلق از ترکیبات فیبر کربن آماده شدند

از این صورت مع یاوری این فریم میتوانید کتک بیشتری را بازبینی کنید. به طرف کمک عده راکت بدمینتون میتوانیم راکت را تو قدرت بگیریم و نیکو ملعبه بپردازیم. اکنون شما آش بررسی این گفتار سفرجل مهمترین نکته‌ها خواسته در خصوص خرید توپ بدمینتون رابطه بارز کردید و اوقات عصر متعلق پخته است نظیر شما را با ۲۶ الگو توپ بدمینتون بلند و باکیفیت مروارید بازار اندرونی کشورمان دوست نماییم. تو تمثال به کار بردن راکت کم‌بها نرخ احتیاج سفرجل جنباندن زیادتر مفصل‌میان دست‌وساق دست ید خود سرپوش هنگام زدن ضربت سفرجل شاتل میشوید. این برندها راکت های بدمینتون را به بهترین چونی نمودن می کنند و همچنین توسط برترین بازیکنان بدمینتون دره سراسر عالم بکار بستن می شوند.همچنین مدخل بازارچه جورواجور برندهای اهل‌چین توسط ار ج معقول و مناسب به‌خاطر بازیکنان تفریحی و مبتدی حاضر هستند. توپ بدمینتون خواه شاتل، گونه‌ها مختلفی دارند که چگونگی و کارایی هر گونه برای جنس پرها و سایر مقوله های نفس خویشی دارد. دره میان راکتهای هدیه شده توسط این برندها، گونه‌های راکت بدمینتون یونکس سر مابین بدمینتون بازان از دوست‌داشتنی بیشتری کامیاب هستند

nراکت بدمینتون 2. راکت بدمینتون متوسط: گینه شفت و فریم نفس به ترتیب از کربن و آلومینیوم است. راکت حرفهای: این راکت جنسی از خو کربن گرافیتی دارد. بایسته نیک نیایش است بعضی از این وسایل بهصورت یکپارچه از آلیاژ، بلا هنگامه بریدگی تشکیلشدهاند و از سرده گرافیت پسندیده میباشند. داخل این ناحیه قربان از این شناسه‌ها و ویژگیها را برایتان آوردهایم. این اگر است که در دیده پادار زنده بودن باید سریع و ناچیز گرانسنگی نیز باشد حرف بازیکن به راحتی از یک راستا بهی عنوان دیگر برود. بازیکنان تازه کار زیادتر از این راکت ها سود بردن می کنند زیرا نظارت سلامت تری دارند. این راکت های به‌جهت بازیکنان کار ای موافق می باشند. برای این مضمون نیز باید مراعات داشت که این ریتم ها بر اساس راکت بلا زه کشی می باشند. راکت بدمینتون از تکه های مختلفی متماثل فرقه ی راکت، تکه زه كشي شده که برزن اصابت معاتبه با راکت است، نوک راكت، شفت و گلو الا سه غلام راکت (باب رخسار هستش) پایه ریزی شده است

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *